Aktivnosti GS1 Bosne i Hercegovine

Prihvata i vrši promociju sistema, standarda, pravila i ciljeva GS1.

U skladu sa politikom Međunarodne organizacije GS1, kreira politiku, usmjerava, usklađuje i vrši nadzor u postupku primjene GS1 standarda na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Proučava GS1 sistem standarda i tehničkih uputstava za njihovu primjenu – GS1 specifikacija.

Pokreće upotrebu GS1 sistema putem standarda za automatsku identifikaciju proizvoda, usluga i lokacija, standarda za prezentaciju podataka, standarda za elektronsku razmjenu podataka te poslovnih modela i rješenja na nacionalnom nivou i to odgovarajućom edukacijom, osnivanjem stručnih komisija i radnih grupa za ciljane projekte, štampanjem i prevođenjem stručnih publikacija, održavanjem seminara i sl.

Priprema uputstva, priručnike i studije iz oblasti primjene sistema GS1.

Vrši prijem novih članica.

Dodjeljuje GS1 prefikse preduzećima, za formiranje globalnog broja trgovinske jedinice i globalnog lokacijskog broja, dodjeljuje brojeve u okviru elektronskog koda za proizvode (EPC), dodjeljuje pojedinačne identifikacione brojeve za trgovinske jedinice kao što je EAN8, brojeve za artikle promjenjive težine i promjenjive dužine itd.

Pruža edukacijske i savjetodavne usluge članicama za pravilnu primjenu GS1 standarda.

Pruža i druge usluge članicama iz domena korištenja GS1 standarda.

Organizuje i usavršava nacionalnu bazu podataka na osnovama sistema i standarda GS1.

Predstavlja i štiti interese svojih članica pred državnim organima, organizacijama i ustanovama, organima GS1 i drugim nacionalnim organizacijama GS1.

Sarađuje sa Međunarodnom organizacijom GS1, njenim članicama, korisnicima sistema i drugim organizacijama i institucijama radi razvoja i primjene GS1 standarda, edukacije i omasovljenja članstva.

Stara se o zaštiti GS1 sistema i čini sve što je u njegovoj moći radi sprečavanja svojih članica da uvode pravila ili praksu koja nije u saglasnosti sa GS1 standardima.

Obavlja i druge poslove koji su po prirodi u funkciji ostvarivanja ciljeva GS1 Bosne i Hercegovine.