Poziv svim punopravnim članicama Udruženja GS1 za prijavu kandidata za izbor u Upravne organe GS1 Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 43. Statuta GS1 Bosne i Hercegovine i odredbi Odluke o načinu i postupku imenovanja Predsjednika, Podpredsjednika i članova Upravnog odbora GS1-Udruženja za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima raspisuje se:

P O Z I V


svim punopravnim članicama Udruženja GS1 da dostave prijedlog svog kandidata za imenovanje i to na sljedeće pozicije:

Predsjednik Udruženja GS1 (koji je ujedno i Predsjednik Upravnog odbora Udruženja GS1)

  • Dva Podpredsjednika (koji su ujedno i Podpredsjednici Upravnog odbora Udruženja GS1)
  • Devet članova Upravnog odbora Udruženja GS1

koji se imenuju na period od tri (3) godine.

Predlagač – članica Udruženja GS1 koja želi dostaviti prijedlog kandidata za imenovanje gore navedenih pozicija treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • da je punopravna članica Udruženja GS1
  • da je članica koja najmanje 3 godine koristi GS1 standarde u Bosni i Hercegovini
  • da je članica koja nije prekršila pravila Međunarodne organizacije GS1 u primjeni GS1 standarda

Predloženi kadidat za gore navedene pozicije treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine, ponoljetan, poslovno sposoban,
  • da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
  • da obavlja rukovodeću funkciju u članici Udruženja koje ga predlaže
  • da aktivno govori engleski jezik.

Prijave se dostavljaju u Ured Udruženja GS1 putem pošte ili elektronske pošte [info@gs1bih.org] najkasnije do 01. oktobra 2018. godine.

Prijave dostavljene nakon 01. oktobra 2018. godine neće se uzeti u razmatranje.

Članica uz prijavu dostavlja i CV predloženog kandidata i to na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

U svrhu pripreme prijedloga za uži izbor predloženih kandidata, sa istim se mogu obaviti intervjui.

Za konačan izbor i imenovanje Predsjednika i Podpredsjednika Udruženja GS1 kao i članova Upravnog odbora Udruženja GS1 nadležna je Skupština Udruženja GS1.

Odabrani kandidati biće obaviješteni kada su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova.Ured Udruženja GS1

U Sarajevu, 16.08.2018. godine


Preuzmite prijavu za izbor u Upravne organe GS1 Bosne i Hercegovine