POZIV SVIM PUNOPRAVNIM ČLANICAMA GS1 BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 43. Statuta „GS1 - Udruženja za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima Bosne i Hercegovine“, i odredbi Odluke o načinu i postupku imenovanja Predsjednika, Potpredsjednika Udruženja i članova Upravnog odbora, direktor Udruženja objavljuje

OTVORENI POZIV


svim punopravnim članicama GS1 Bosne i Hercegovine da mogu dostaviti prijedlog svog kandidata za imenovanje u organe upravljanja Udruženja.

Predlagač – članica GS1 Bosne i Hercegovine koja želi dostaviti prijedlog kandidata za imenovanje kandidata treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • da je punopravna članica GS1 Bosne i Hercegovine,
  • da je članica koja najmanje 3 godine koristi GS1 standarde u Bosni i Hercegovini,
  • da je članica koja nije prekršila pravila Međunarodne organizacije GS1 u primjeni GS1 standarda.

Predloženi kadidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • da obavlja rukovodeću funkciju u članici Udruženja koja ga predlaže i da je ovlašten da u ime pravnog lica može samostalno donositi odluke, što je potrebno dokazati Prijavom i relevantnim dokazima,
  • da aktivno govori engleski jezik.

Prijave se dostavljaju direktoru GS1 Bosne i Hercegovine putem pošte ili na e-mail: saliha@gs1bih.org, najkasnije do 01.09.2017. godine.

Prijave dostavljene nakon tog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Članica uz prijavu dostavlja i CV predloženog kandidata i to na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.

U svrhu pripreme prijedloga za uži izbor predloženih kandidata, sa istim se mogu obaviti intervjui.

Za konačan izbor i imenovanje kandidata nadležna je Skupština Udruženja.Direktor GS1 Bosne i Hercegovine

U Sarajevu, 20.05.2017. godine


Preuzmite prijavu za izbor u Upravne organe GS1 Bosne i Hercegovine