FIATA PROVODI STRATEGIJU DIGITALIZACIJE ŠPEDICIJE KORISTEĆI GS1 STANDARDE


Sarajevo, Juli 2021.


FIATA će koristiti GS1 GDTI (Global Document Type Identifier) za označavanje Teretni list za intermodalni prijevoz (FBL - engl. “Intermodal Transport Bill of Lading”)


FIATA (franc. “Federation internationale des Associations de Transitaires et Assimiles”, engl. “Internation Federation of Freight Forwarders Associations”) je Međunarodni savez špediterskih udruženja, kojeg su 31.05.1926. u Beču osnovali međunarodni špediteri. To je nevladina organizacija koja danas obuhvata približno 40.000 špediterskih i logističkih poduzeća, te zapošljava oko 10 milijuna špeditersko-logističkih stručnjaka u 150 država. Sjedište joj je u Zürichu, a regionalni sekretarijat za Aziju nalazi se u Bombayu. Uloga organizacije je da unapređuje špeditersku djelatnost u svijetu, te da učestvuje u radu drugih međunarodnih udruženja, te drugim agencijama i institucijama UN-a pri donošenju različitih međunarodnih konvencija i dokumenata koji mogu uticati na prevoz robe i pružanje špediterskih usluga. Kroz zadnja 4 desetljeća FIATA-ino djelovanje najuočljivije je kroz dokumente i obrasce koje je donijela sa svrhom pojednostavljivanja rukovanja robom za vrijeme procesa prevoza i izvršenja dopreme robe do krajnjeg odredišta.

Špediteri su pauci u mreži međunarodnih transportnih i logističkih mreža. Djeluju kao posrednici između organizacija koje žele robu koja se prevozi (npr. Proizvođači, pijace, trgovci na malo) i onih koje žele prevoz robe (pružatelji usluga prevoza u pomorskom, zračnom, cestovnom, paketnom, poštanskom, željezničkom, unutrašnjem plovnom putu).

FIATA energično provodi svoju strategiju digitalizacije špedicije. Ključni prvi korak je digitalizacija ugovora o prevozu / teretnom prometu, takozvani FIATA tovarni list (FBL).

FIATA odlučila da će koristiti GS1 GDTI (globalni identifikator tipa dokumenta) za nedvosmislenu identifikaciju elektroničkog FBL-a (eFBL).

Objavili su izvrstan video koji objašnjava ideju i najavljuje da dokaz o konceptu počinje sada. Video također naglašava da je eFBL samo prvi korak u digitalizaciji svih vrsta transportnih dokumenata. Pogledajte video >>


Šta je GS1 GDTI?

GDTI (Global Document Type Identifier) je GS1 identifikator koji se koristi za numeriranje određene vrste dokumenata. GDTI možete koristiti i za numerisanje pojedinačnog dokumenta određene vrste, dodavanjem serijskog broja identitetu dokumenta.

Pojam "dokument" pokriva sve službene ili privatne dokumente koji daju prava ili obaveze. Primjeri takvih dokumenata su dokaz o vlasništvu, obavještenja ili različiti službeni pozivi, vozačka dozvola, diplome i razne druge vrste komercijalnih dokumenata.


Ko koristi GDTI?

Kompanije u različitim industrijama koriste identitet dokumenta za numerisanje i identifikaciju trgovačkih dokumenata, na primjer narudžbi i računa. U zdravstvu se npr. identitet dokumenta koristi, između ostalog, kao propisani broj i za numeriranje rendgenskih slika. Vlasti i instituti mogu da označavaju važne dokumente sa GDTI.

Zajedničko svim korisnicima je da moraju biti u mogućnosti da sigurno pretražuju, prate i elektronski arhiviraju dokumente i informacije.


Prednosti GDTI-a

Kada je dokument numerisan GDTI-om, on dobiva jedinstveni identitet. Dakle, ne postoji nijedan drugi dokument sa istim brojem. Na ovaj način možete biti sigurni da se pravi dokument dijeli s pravim primaocem.

GDTI se može kodirati u barkod i čitati skenerom. Informacije o dokumentu pohranjuju se u indeks i mogu se pretražiti putem identiteta dokumenta. Na ovaj način se može boriti protiv protiv prevara i krivotvorenja.