IFS certifikat još sigurniji sa GS1 GLN brojevima


06. Juli 2021.


IFS je objavila novu verziju standarda za hranu (IFS Food Version 7) u kojoj je označavanje lokacija GLN brojem obavezno.

IFS Certifikacija

Kako Google identificira proizvode?

IFS standard za hranu je GFSI (Globalna inicijativa za sigurnost hrane) priznati standard za reviziju proizvođača hrane. Fokus je na sigurnosti hrane i kvaliteti procesa i proizvoda.

IFS Food se primjenjuje kada se proizvodi „obrađuju“ ili kada postoji opasnost od kontaminacije proizvoda tokom primarnog pakovanja. Standard je važan za sve proizvođače hrane, posebno za one koji proizvode vlastite robne marke, jer sadrži mnoge zahtjeve koji se odnose na usklađenost sa specifikacijama kupaca.

IFS Food je razvijen uz puno i aktivno učešće certifikacionih tijela, maloprodaje, prehrambene industrije i kompanija za pružanje usluga prehrane.

Prema novoj verziju standarda za hranu (IFS Food Version 7) obavezna je upotreba GLN-a kao identifikatora kompanije. Standard je uveden od 1. marta 2021., a od 1. septembra 2021. certifikacija prema novoj verziji standarda biti će obvezna u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA) i Ujedinjenom Kraljevstvu.

IFS je odlučio uvesti GLN kako bi pojednostavio komunikaciju između dobavljača i maloprodaje i dodatno optimizovao sigurnost i provjerljivost IFS certifikata. Budući da je GLN uvijek vezan samo za jedno mjesto, svako certificirano mjesto treba svoj vlastiti broj, inače nije moguće razlikovati različite lokacije. Zato GLN osigurava optimizaciju, jer se tačno zna o kojoj lokaciji se govori kada je u pitanju certificiranje.

Šta je GLN?

GLN (Global Location Number) – Globalni lokacijski broj je numerički kod koji dodjeljuju GS1 nacionalne organizacije u svijetu, a kojim se identificira bilo koja pravna, funkcionalna ili fizička lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture, kao što su:

  • pravne jedinice (npr. cijela poduzeća, podružnice, kupci, banke...)
  • funkcionalne jedinice (npr. određeni sektori unutar tvrtke, kao računovodstvo...)
  • fizičke jedinice (npr. skladišta, određene prostorije u zgradi, mjesto isporuke...)

Format GLN je 13-znamenkasti broj, fiksne dužine. GLN uvijek započinje (lijevo pozicioniran) sa GS1 prefiksom nacionalne organizacije na koju se odnosi. Brojevi koji slijede GS1 prefiks strukturira svaka nacionalna organizacija posebno, tako da omogućuju jedinstvenu identifikaciju svake lokacije u svijetu. Zadnji broj GLN-a je kontrolni broj, izračunat na osnovu prethodnih 12 brojeva.