Dimenzije bar koda, mirna zona i štampa

Postoji više načina da se na nekoj jedinici primijeni bar kod:

  • integrisanjem bar koda u dizajn pakovanja
  • on-line direktno štampanje na pakovanju
  • lijepljenjem prethodno odštampane naljepnice

Bar kodovi se mogu štampati u raznim veličinama. Izbor veličine, pored okruženja za skeniranje, ovisi i o uslovima štampanja. Mali bar kod se može koristiti ukoliko postoji dobar kvalitet štampe na kvalitetnoj podlozi. Nije moguće proizvoljno odabrati veličinu simbola, kako bi se bar kod uklopio u prethodno određeni prostor na pakovanju.

Za svaku vrstu bar koda, veličina može varirati od minimalne do maksimalne. Kod direktnog štampanja, veličina se određuje nakon testa štampača.

Drugi faktor kojeg treba uzeti u razmatranje prilikom odlučivanja o veličini simbola bar koda je okruženje u kojem će se on skenirati. Simboli namijenjeni primjeni u maloprodaji mogu biti mali koliko to dozvoljava kvalitet štampe, dok bar kodovi za skladišta trebaju biti dovoljno veliki da bi se mogli skenirati sa znatne udaljenosti, npr. kada se skeniranje vrši sa viljuškara.U sljedećoj tabeli prikazane su dimenzije GTIN - 13 i GTIN - 8 za različite veličine:


*X-dimenzija je širina najmanje linije ili praznine; svi ostali elementi su umnošci ove dimenzije.


Mirna zona predstavlja prazan prostor prije prve linije i nakon posljednje linije bar koda. Uloga mirne zone jeste osigurati da bar kod skener ne očita informacije koje nisu dio bar koda, odnosno, prazan prostor govori bar kod skeneru gdje bar kod počinje i gdje završava. Unutar tog prostora skener ne prima nikakav signal, pa je to i razlog zašto se zove "mirna zona".


Bar kodovi se mogu štampati u različitim bojama. Najbolja čitljivost postiže se kombinacijom crnih linija na bijeloj podlozi, ali su dopuštene i neke druge kombinacije. Općenito se uzima da su svijetle boje, uključujući crvenu i narandžastu, pogodne za podlogu i mirne zone. Tamne boje, uključujući crnu, tamnoplavu i tamnozelenu, prikladne su za linije. Složene boje nisu prikladne za štampanje bar kodova.

Skeneri rade po principu mjerenja refleksije. Između tamnih i svijetlih međuprostora mora postojati dovoljan kontrast. Na linijama mora postojati dovoljna gustina boje da se ne stvaraju praznine. U skeniranju se koristi zrak crvene svjetlosti. Kontrast koji se čini zadovoljavajućim za ljudske oči, možda nije dovoljan za skenere.

Uslove štampanja treba provjeravati redovno tokom cjelokupnog štampanja, kako bi se osiguralo da nije došlo do pogoršanja štampe u odnosu na prvobitnu procjenu. Postoje razni načini ocjene kvalitete bar koda. GS1 Bosne i Hercegovine vas može posavjetovati po ovom pitanju.

Najbolji način ocjene kvaliteta štampe bar koda vrši se verifikacijom. Ovu uslugu imaju na raspolaganju sve članice udruženja besplatno za prvih 5 proizvoda. Više o verifikaciji >