Prenos GS1 prefiksa na drugu firmu

Prenos prava upotrebe GS1 identifikatora odobrava isključivo GS1 Bosne i Hercegovine.

Po Zahtjevu za učlanjenje i prenos prava na upotrebu GS1 Prefiksa sa jednog korisnika na drugog, zbog statusnih promjena postojeće članice, direktor daje saglasnost nakon čega se kandidatu dostavljaju obrasci: Zahtjev za učlanjenje, Izjava o pristupanju, Izjava postojeće članice/korisnika GS1 prefiksa, da više neće koristiti bar kod brojeve, kao i predračun u kojem su sadržane stavke: pristupnina, godišnja članarina i godišnja naknada za paket brojeva, naknada za prenos/preuzimanje brojeva, prema važećem cjenovniku.

Po Zahtjevu članice koja obavlja samostalnu zanatsku, trgovinsku i sl. djelatnost (a koja nije upisana u Registru pravnih lica kod nadležnog suda), kojim novi vlasnik traži prenos prava na upotrebu GS1 Prefiksa i preregistraciju u Udruženju, sa ranijeg vlasnika-srodnika iste porodične zajednice na podnosioca zahtjeva, direktor daje saglasnost nakon čega se kandidatu dostavljaju obrasci za učlanjenje (Zahtjev i Izjava o pristupanju). Novi vlasnik članice, uz zahtjev dostavlja dokaz o izvršenoj statusnoj promjeni, kao i dokaz o izvršenim uplatama članarine i naknade za godinu u kojoj se zahtjev podnosi. U ovom slučaju, novi vlasnik je u obavezi da izvrši uplatu naknade za prenos/preuzimanje brojeva, prema važećem cjenovniku.