Podaci o GS1 Bosne i Hercegovine

Opis
Puni naziv: GS1- Udruženje za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima Bosne i Hercegovine
Skraćeni naziv: "GS1 Bosne i Hercegovine"
Adresa: Kemala Kapetanovića 45
ID broj 4201470670002
PDV broj 201470670002
GLN: 3870000000006
Poslovna banka 1: SPARKASSE BANK d.d. BiH 1994990045271080
Poslovna banka 2: SBERBANK BH d.d. Sarajevo 1401010021550717
IBAN: BA391401011200061044
SWIFT: SABRBA22
Broj telefona: +387 33 25 86 45
WEB: www.gs1bih.org
E-mail: info@gs1bih.org